مقالات زیست شناسی

چگونه و به کدام جهت بخوابیم (منظوم )

وقت خفتن طرف قبله بخواب                 رمز و اسرار طبیعت دریاب

قوه برق جهان رو به جنوب                    جریان یافته با سرعت خوب

پس خلاف جریان خواب خطاست                 در بدن باعث بیماریهاست

آهن خون کند البته رسوب                          در جدار شریان نا مطلوب

می شود حالت رگها همه سخت                    از چنین آدم برگردد بخت

آرتریت ( اسکلروز) راست سبب        کم کم آزرده شود مغز و عصب

می زند لطمه به تنظیم جگر                       که علاجش نتوان کرد دگر

چون که قسمت کن آهن جگر است       از بدن کم که شود در خطر است

پس ز گفتار من این پند گزین                 خواب پر وحشت و آشفته مبین

صبح با رقص ز بستر برخیز                قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                          شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم (اسماعیل)

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن