مقالات زیست شناسی

درمان نیش عقرب یا مار (منظوم)

گر کسی را بگزد عقرب و مار             که ز بیمار رود صبر و قرار

موضع نیش بکن پاک و تمیز                    بعد با تیغ و با چاقوی تیز

بزنش چند برش از چپ و راست        خون و زرداب نشانی ز شفاست

بعد کافور و نشادر با هم                    نرم کن خوب و بسازش مرهم

پس به موضع چو نمایند ضماد                    به شود درد و بیفتد فریاد

همچنین مرهم لیموست نکو                              یا که تیزاب بمالند براو

خوردن شیر فراوان نیکوست                 زانکه هم جای غذا هم داروست

آب دم کرده نعنا چو شراب               خوردنش داروی درد است و ثواب

سنبل طیب و بهار نارنج                      دم کنید در دو سه لیتر آب برنج

پس به تدریج بنوشد بیمار                            می نماید خطر مرگ فرار

صبح با رقص ز بستر برخیز                      قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                            شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن