مقالات زیست شناسی

تاثیر سر و صدا بر اعصاب(منظوم)

تاثیر سر و صدا بر اعصاب

تا توانی ز هیاهو بگریز                                                                 بکن از نعره و غوغا پرهیز

از صداهای خشن مغز و عصب                                            سست و فرسوده شود خاصه به شب

دل ز صوت خشن افسرده مکن                                                       گوش را خسته و آزرده مکن

تندرستی همه را در هر حال                                                           بسته بر راحتی فکر و خیال

عمر کوتاه کند صوت بلند                                                       میکروب و سم و صدا مثل هم اند

آرزو داری اگر عمر دراز                                                        کم کن از کار و به راحت پرداز

هر که راحت تر و وارسته تر است                                                   مر او از دگران بیشتر است

هر چه با کار ، به مال افزائی                                                           درب اندوه به خود بگشائی

نه که هرگز نروی از پی کار                                                          کنی از کار ضروریت فرار

بلکه از کار زیادی کم کن                                                                 تن توانا کن و دل خرم کن

کارگاهی که پر از صوت و صداست                                                 منبع اغلب امراض آنجاست

خون فراری شود از جلد بدن                                                     رنگ و رو زرد شود ، لاغر تن

گوش سنگین شود از صوت و صدا                                                       هم نیابد بدو از درد شفا

گاه در معده شود زخم پدید                                                                که کند وقت غذا درد شدید

گاه امراض روانی ز صداست                                                         تندی خلق گهی از غوغاست

پس بشو دور ز جار و جنجال                                                         تا شوی شاد و سلامت احوال

صبح با رقص ز بستر برخیز                                                           قر بده غمزه بیا عشوه بریز

پایکوبی کن و دست افشانی                                                                 شاد زی یکسره تا بتوانی

برگرفته از کتاب طب العموم

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن