مکانیک

روانکاری

قبل از برنامه ریزی در خصوص روانکاری تجھیرات و ماشین آلات مطالب زیر مطالعه نمایید :

وظایف عمده روغن عبارتند از :

ایجاد فیلم روغن بین سطوحی که روی ھم می لغزند. ·

نظیر رینگ و پیستون روی سطح سیلندر و یا میل لنگ روی سطح یاتاقان.

فیلم روغن عبارت است از : یک لایه نازک روغنی که بین سطوح قرار گرفته و از تماس دو سطح با یکدیگر جلوگیری می نماید.

برای مثال :

دو قطعه شیشه را اگر بخواھیم روی ھم حرکت دھیم ، این کار به سختی صورت می گیرد و دو سطح روی ھم اثر تخریبی
و خش خواھند گذاشت ولی با استفاده از فیلم روغن بین دو سطح می توان از تماس آنھا جلوگیری کرد.

جلوگیری از زنگ زدن قطعات داخلی. ·

جذب حرارت از قطعات داخلی و انتقال آن به جداره ھای بیرونی. ·

آب بندی محفظه بمنظور جلوگیری از خروج گازھای متصاعد شده در موتورھا. ·

شناورسازی براده ھا و ذرات ریز داخلی و انتقال انھا به داخل فیلترھا. ·

واضح است که روغنی دارای کیفیت بالاتر است که بتواند پنج وظیفه فوق را بھتر انجام دھد.


یکی از خصوصیات مھم در شناسایی روغن گرانروی یا ویسکوزیته آن می باشد. (viscosity)

گرانروی : عبارت است از مقاوت روغن در مقابل جاری شدن.

روغن بایستی نه آنقدر غلیظ باشد که نتواند داخل شیارھای نفوذ کند و نه آنقدر دارای غلظت کمی باشد که ھمواره بین قطعات
نشست نموده و فیلم روغن را تشکیل ندھد.

معرفی می شوند و این اعداد نشان دھنده زمانی ھستند که حجم ثابتی از ، روغنھا در بازار معمولاً با اعدادی مانند:

30،40,50
روغن در دمای 40 درجه سانتی گراد از یک قیف استاندارد جاری می شود.

*****

در تھیه برنامه روانکاری می توان از سرویسھای خدماتی و مشاوره ای که توسط تولید کنندگان روغن ھای صنعتی ارائه می
گردد استفاده نمود.

داشتن لیست روغن ھای مشابه و مرغوب با مارک ھای متفاوت می تواند بخش نت را در انتخاب انواع روغنھای مناسب و قابل استفاده یاری نماید.

بدیھی است که باید تا حد ممکن از بکارگیری تنوع زیاد روغن ھای صنعتی خودداری شود.

عوامل زیر را در ھنگام برنامه ریزی روانکاری تجھیزات لحاظ کنید :

– تعداد و محلھای روانکاری ھر دستگاه.

– دوره تناوب روانکاری.

– نحوه و روش روانکاری ( استفاده از پمپ، گریس پمپ، قیف ، برس موئی و …)

– حجم و میزان روانکار.

– نوع روانکار.

– معادل و جایگزین روانکار.

– وضعیت دستگاه حین روانکاری

نويسنده : شھریار حی شاد مھندس مكانیك – مديريت نگھداري و تعمیرات شركت پارس خودرو

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن