دیابت

تاثیر ضدهیپرگلیسمی و آنتی هیپرلیپیدمی تجویز دراز مدت نارینجنین در موش صحرایی دیابتی

مقدمه: کاهش میزان گلوکز و لیپیدهای سرم در بیماران دیابتی با استفاده از گیاهان دارویی و مواد مؤثره مشتق از آنها اهمیت زیادی دارد.

نارینجنین از گروه فلاونوئیدها خواص محافظت کننده دارد که به مقدار زیاد در میوه مرکبات یافت میشود.

هدف: تاثیر تجویز دراز مدت فلاونوئید نارینجنین بر میزان گلوکز و لیپیدهای سرم در موش صحرایی دیابتی.

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی موشهای صحرایی نر(40=n) بهطور تصادفی به پنج گروه کنترل، کنترل تحت درمان با نارینجنین، دیابتی، دیابتی تحت درمان با نارینجنین یا گلیبن کلامید (کنترل مثبت) تقسیم شدند.

برای دیابتی کردن موشها mg/kg60 استرپتوزوتوسین تک دوز داخل صفاقی و mg/kg10 نارینجنین داخل صفاقی یک هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین به مدت 6 هفته تجویز شد. میزان گلوکز، تریگلیسیرید، کلسترول تام، کلسترول- LDL و HDL سرم پیش از بررسی و در هفتههای 3 و 6 پس از بررسی اندازهگیری شد. نتایج: در گروه دیابتی درمان شده با نارینجنین میزان گلوکز سرم در هفتههای 3 و 6 بهطور معنیدار کمتر از گروه دیابتی درمان نشده بود(01/0p

برچسب
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

بستن