مطالب عاشقانه

دروغگو

و نيرنگ بسه دست تو رو شد واسه من
چوپون دروغگو بودي حرف از عاشقي نزن
حرف از عاشقي نزن …

يه عمري بازيچه ي دست تو بودم
همه جا تو سرور و ما پاپتي
واسه تو ناجي بي ريا شدم
همه جا تو سرور و ما پاپتي
واسه تو ناجي بي ريا شدم
واسه تو ناجي بي ريا شدم …

فريب و نيرنگ بسه دست تو رو شد واسه من
چوپون دروغگو بودي حرف از عاشقي نزن
فريب و نيرنگ بسه دست تو رو شد واسه من
چوپون دروغگو بودي حرف از عاشقي نزن
چوپون دروغگو بودي حرف از عاشقي نزن …

يه عمري بازيچه ي دست تو بودم
همه جا تو سرور و ما پاپتي
واسه تو ناجي بي ريا شدم
همه جا تو سرور و ما پاپتي
واسه تو ناجي بي ريا شدم
واسه تو ناجي بي ريا شدم …

فريب و ني…
فريب و نيرنگ بسه دست تو رو شد واسه من
چوپون دروغگو بودي حرف از عاشقي نزن …

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن