مطالب عاشقانه

در هواي تو اي دوست

به سرم زده

به خاطره هايت سري بزنم

آخر اين روزها اتفاقي برايم تکرار مي شوي

چه اينجا

در بعد دلتنگ اين اتاق

چه آنجا در محل کار تو

نمي داني چقدر نجيب است خاطر ه ات

بلند و رو يا ئي است

مثل تر شدن گونه گل مهتاب

اين روزها

عجيب به فکر تکرار هوايم

در هواي بي هوا يي تو

فريبم نده با مهربانيت

با چشمهاي درخشانت

شکل بعد از ظهر خاطره ها

آتشم مي زند

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن