مقالات عربی

مبحث اسامی عربی

به نام خدا

مبحث اسامی  عربی – قسمت 1


اسامي معرفه شش قسم هستند كه به توضيح آنها مي پردازيم:

الف) عَلَم (اسم خاص)

تعريف: اسمي كه بر نام يك شخص يا يك چيز معين دلالت مي كند مانند: حسن

کُنْيه: كه براي مذكر با (ابو) و براي مؤنث با (أم) مي آيد مانند: ابو علي – أم علي.

لقب: كه بر مدح يا ذم شخصي يا چيزي دلالت دارد مانند: زين العابدين – حمّالة الحطب.

ب)ضمير

تعريف: كلمه اي است كه به جاي اسم ظاهر مي نشيند و بر دو قسم است.

1- متصل: ضمايري هستند كه بايد با كلمه ديگري (اسم، فعل، حرف) همراه باشند و هيچگاه به تنهايي بكار نمي روند.

2- منفصل: ضمايري هستند كه به تنهايي و مستقلاً به كار مي روند.

ج) اسم اشاره

تعريف: اسمي است كه براي نشان دادن و اشاره كرده به انسان يا حيوان يا اشياء به كار مي رود. كه خود دو نوع است:

اشاره به نزديك و اشاره به دور.

د) اسم موصول

تعريف: اسم موصول كلمه مبهمي است كه جمله پس از آن (صله) مقصودش را بيان مي كند. اسم موصول دو نوع است: خاص وعام

ه‌) معرفه به (ال)

تعريف: هر گاه بر اسم نكره (ال) درآيد، معرفه مي شود. مانند: کتابٌ که می شود الکتاب

و) معرفه به اضافه

تعريف: اسم نكره اي كه به يكي از معارف اضافه شود، خود معرفه مي گردد (از مضاف اليه كسب تعريف مي كند). مانند: (كِتاب) در جمله: قَرَاْتُ كتابَ علىّ.

تعريف: اسمي كه برشخص يا شيء معيني دلالت كند (معرفه) و اسمي كه بر شخص يا شيء نا مشخص و غير معين دلالت نمايد (نكره) گويند.

اسم آلت:اسمي است كه بر وسيله انجام فعل دلالت دارد و از همان فعل مربوط مشتق مي شود (مثلاً مفتاح كه از مصدر فَتْح مشتق شده است).

 

-طرز ساخت:اسم آلت به دو شكل وجود دارد: جامد و مشتق.

الف) اسم آلت جامد:الفاظمعيني دارد كه غير قياسي است مانند: الفَأْس، السِّكِّين والسَّاطُور.

ب)اسم آلت مشتق:اوزان مشخصي دارد كه بر همان وزن ساخته مي شود.

اين اوزان عبارتند از: مِفْعَل – مِفْعَلة – مِفْعال مانند: مِقبَض، مِكْنَسة، مِفتاح.

تعريف: اسم مشتق اسمي است كه ريشه فعلي دارد و از كلمه ديگري گرفته شده است و غالباً داراي معني وصفي ميباشد.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن