مقالات زیست شناسی

خارش سر چاره اش اسان است

خارش سر ، چاره اش آسان است

مي دانيد چرا سرتان اين قدر به خارش مي افتد؟

ممكن است دچاريك ناراحتي پوستي مثل (پوزيا)يا ا لتهاب سبورره اي سرهمراه

باوجوديك مخمرشده باشيدكه پوست راواداربه رشدسريع ترازمعمول ميكند .

اين رشدزيادي به نوبه ي خود،باعث رشدبيشترسازواره هايموجودبر روي آن

مي شودكه نتيجه آن،خارش پوست است .ازعلل ديگر،عدم مراقبت ازمووتميز

نگه داشتن مووپست سراست .درمان خارش پوست سر:

سررابه اندازه بشوييد :

شستن بيش ازحدسرباصابون ياشامپو،نه تنهاموهاراخردمي كندبلكه چربي هاي

لازم روي پوست راازبين مي برد.درنتيجه خارش پوست سربروزمي كند.

شامپوي مناسب مصرف كنيد:

براي جلوگيري ازپوسته شدن وخشك شدن پوست سركه خارش به دنبال دارد،

بايدشامپوي مناسب باپوست سرتان،مصرف كنيد.شامپوهايي كه در بازارعرضه

مي شودمعمولا باعبارت براي موهاي چرب ،خشك ومعمولي خودرامعرفي مي كنند.

شماباتوجه به نوع پوست سرتان،يكي ازانواع شامپوهاراانتخاب كنيد.

ضد حساسيت بخوريد:برخي داروهاي ضدحساسيت مورد استفاده دردرمان آلرژي- ها حاوي مواد ضدخارش نيز هستند كه ممكن است خارش را تا مدتي كاهش دهد.

روغن زيتون بزنيد:به نظر مي رسدكه روغن زيتون ، اثرآرامش بخشي بر برخي انواع خشكي و خارش پوست داشته باشد.قبل از شامپو زدن سركمي روغن زيتون گرم روي سربما ليد وده دقيقه صبر كنيد.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن