مقالات زیست شناسی

پوستی به لطافت برگ گل داشته باشید

*پوستي به لطافت برگ گل داشته باشيد*

استفاده كافي از لبنيات سبزيجات وميوه هابهترين و آسانترين راه رسيدن به پوستي سالم وشاداب است.اكثركسانيكه سرخوداقدام به گرفتن رژيم غذايي لاغري مي كنند،دچارخشكي پوست

مي گردندكه علت آن نرسيدن ويتامين هاكلسيم واملاح معدني لازم به بدن ودرنتيجه به پوست است.اگربه مقدارلبنيات وسبزيجات دريافتي خود،روزي يك وعده اضافه كنيد،درمدت زمان كوتاهي نتيجه آن رابرپوست خودخواهيد ديد.آب سبزيجات پخته، سرشار ازانواع ويتامين است.وقتي سبزيجات رامي پزدهيچ وقت آب روي آن رادورنريزيدبلكه آن رابه پوست خودبماليدزيرااين ماده ازخود آن سبزي نيزويتامين هاي بيشتري دارد.شيرنيزبراي پوست بسيار

مهم است.

انواع لبنيات مثل ماست شيرو…بايدحتمادررژيم غذايي گنجانده شود.باوجودآلودگي هايزيادي كه درهواي شهر، موجوداست طبيعتاپوست افرادنيزتحت الشعاع قرارمي گيردوخشك ميشود.

مصرف ميوه ،سبزيجات وبه خصوص لبنيات،اين شادابي وتازگي  رادوباره به پوستتان باز مي گرداند.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بستن