مقالات زیست شناسی

دانستنی های زیست شناسی

*مغزفيزيكدان نابغه ،آلبرت انيشتن15 درصدازحجم مغزانسان عادي بزرگتربود.

*مارهاگوش ندارندو بازبان مي شنوند،زيرازبان آنهابه امواج صوتي بسيارحساس است.

*نوعي ماهي وجودداردكه باكمك باله هايش به سطح مي آيد و 90 ثانيه در هو ا پروازمي كندوبه شكارطعمه خودمي پردازند.

*اختاپوس داراي بزرگترين چشمان است كه گاهي25سانتيمتر يعني به اندازه يك توپ واليبال مي رسد.

*پروانه با پاشيره ي گلهارامي چشد نه بازبان.

*لايه پوستي كه آرنج راپوشانده است هر10روزيكبارعوض مي شود .*هنگام صحبت براي هر كلمه 72 ماهيچه به كار گرفته مي شود.

*اگر تكثير باكتري تا 24 ساعت ادامه يابد ،توده اي 2تني از يك باكتري به وجود مي آيد.

*انسان با خوردن 20 نيش از زنبور عسل درآن واحد خواهد مرد.

*سختي آب مشابه سختي بتن است.

*يك ميليون كره به اندازه ي زمين درخورشيد جا ي مي گيرد.

*تنهاچيزي كه دراسيدحل نمي شودالماس است وفقط خيلي زياد آن را از بين مي برد.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن